Sjöskogens Samfällighetsförening

TRÄDNEDTAGNING PÅ SJÖSKOGENS GEMENSAMHETSOMRÅDE

 

Träd som står på samfällighetens mark förvaltas av Samfälligheten och får inte fällas utan skriftligt tillstånd om det är större än 10 centimeter i diameter i brösthöjd, tillståndet ska delges styrelsen.

Tomtägare som önskar ta ner träd på samfällighetens gemensamhetsmark måste ansöka om tillstånd från områdets skogsfogde, styrelsen samt berörda grannar. Innan nedtagning kan ske behöver tomtägare få ett skriftligt godkännande (se ansökningsdokument nedan).

Inga kalhyggen tillåts och tillstånd ges endast för träd som står inom ca 10-meter från tomtgränsen. Tillståndet för nedtagning av träd gäller i tre år från beslutets datum och är kopplad till fastigheten. Tomtägaren ansvarar för och verkställer godkänd nedtagning av träden samt forslar bort dessa och städar upp ris. 

 

I det fallet då tomtägare anser att träd på grund av skada eller ålder kan falla och skada egendom/person eller falla ut på vägar och stigar kontaktas styrelsen direkt som gör en bedömning och beslutar om åtgärd.

                   

    Ansökningsblankett


       

 

 

Kontaktupgifter till skogsfogdar:

Ove Gabrielsson 070-588 8923 

Ing-Britt Söderström 072-215 3673

Gunnar Bolin 070-319 8109

 

Rutin för när tomtägare önskar ta ned träd på sjöskogens gemensamhetsområde: 

1. Tomtägare som önskar ta ned träd på gemensamhetsanläggningens mark laddar ner formulär från hemsidan eller vänder sig till sin skogsfogde eller styrelsen som tillhandahåller formulär för grannars (berörda av nedtagningen) och skogsfogdens godkännande av nedtagningen.

2. Tomtägaren kontaktar Skogsfogden som anger vilka grannar som ska tillfrågas.

3. Tomtägaren kontaktar grannarna och inhämtar deras skriftliga godkännande.

4. Skogsfogden och styrelsen godkänner skriftligen tomtägarens ansökan och meddelar tomtägaren. Godkännandet ska stå i överensstämmelse med övergripande målsättning enligt skogsfogderegler se nedan. Tillståndet för nedtagning av träd gäller i tre år och ska ske inom tre år från beslutets datum.

6. Tomtägaren ansvarar för och verkställer godkänd nedtagning av träden samt forslar bort dessa och städar upp ris.

7. Genomförandet kontrolleras av skogsfogden och när ärendet är avslutat överlämnas den undertecknade överenskommelsen av skogsfogden till styrelsens sekreterare för arkivering.

Skogsfogderegler 210814