Sjöskogens Samfällighetsförening

TRÄDNEDTAGNING PÅ SJÖSKOGENS GEMENSAMHETSOMRÅDE

 

Om träd behöver fällas på gemensam mark och dessa träd är större än 10 cm i diameter i brösthöjd krävs godkännande av grannar samt av skogsfogde. Inga kalhyggen tillåts. Ansökan gäller träd inom ca 10 m. Tillstånd för nedtagning av träd gäller i tre år från beslutets datum och är kopplad till fastigheten.

 

                   

     Ansökningsblankett


       

 

 

Kontaktupgifter till skogsfogdar:

Ove Gabrielsson 070-588 8923 

Ing-Britt Söderström 072-215 3673

Gunnar Bolin 070-319 8109

 

Rutin för när tomtägare önskar ta ned träd på sjöskogens gemensamhetsområde: 

1. Tomtägare som önskar ta ned träd på gemensamhetsanläggningens mark laddar ner formulär från hemsidan eller vänder sig till sin skogsfogde som tillhandahåller formulär för grannars (berörda av nedtagningen) och skogsfogdens godkännande av nedtagningen.

2. Tomtägaren kontaktar Skogsfogden som anger vilka grannar som ska tillfrågas.

3. Tomtägaren kontaktar grannarna och inhämtar deras skriftliga godkännande.

4. Skogsfogden godkänner skriftligen tomtägarens ansökan och meddelar tomtägaren och skickar kopia till styrelsen vid beslutet. Godkännandet ska stå i överensstämmelse med övergripande målsättning enligt skogsfogderegler se nedan. Tillståndet för nedtagning av träd gäller i tre år och ska ske inom tre år från beslutets datum.

5. Om ingen överenskommelse uppnås kan ärendet överlämnas till föreningens styrelse för omprövning av beslutet baserat på styrelsens egen bedömning av övergripande målsättning.

6. Tomtägaren ansvarar för och verkställer godkänd nedtagning av träden samt forslar bort dessa och städar upp ris.

7. Genomförandet kontrolleras av skogsfogden och när ärendet är avslutat överlämnas den undertecknade överenskommelsen av skogsfogden till styrelsens sekreterare för arkivering.

Skogsfogderegler 210814