Sjöskogens Samfällighetsförening

Aktuell information

Som meddelades i Informationsbrevet som publicerades i september, så har styrelsen beställt utplacering av plastkärl på tre platser istället för befintliga contrainrar på två platser.

 

Nyköpings kommun har bekräftat att utbytet kommer att ske onsdag-torsdag 20-21 november 2019.

 

>> Läs mer här

 

AKTUELL INFORMATION

SOPHANTERING

 

 

 

 

INBJUDAN TILL INFORMATION OM HYDROLOGISK ÅTERSTÄLLNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOPHÄMTNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VATTEN

 

 

 

NYHETSBREV MM

 

 

 

 

 

 

STÄMMA OCH STÄDDAG

 

Som meddelades i Informationsbrevet som publicerades i september, så har styrelsen beställt utplacering av plastkärl på tre platser istället för befintliga contrainrar på två platser.

 

Nyköpings kommun har bekräftat att utbytet kommer att ske onsdag-torsdag 20-21 november 2019.

 

 

Eva Eriksson Olesen kommer att finnas på plats vid tre tillfällen under hösten för att informera om de åtgärder som göras inom Sjöskogens naturreservat. Samling vid parkeringen på Svårtåstigen och kort promenad med visning.

 

- Kl 10.00 lördag den 28 september 

- Kl 9.00 lördag den 12 oktober dvs i samband med städdagen

- Kl 9.00 söndag den 13 oktober dvs dagen efter städdagen

 

Varmt välkomna!

 

Bakgrund

Länsstyrelsen har erhållit medel för att gör en sk hydrologisk återställning inom naturreservatet, detta för att i enlighet med skötselplanen vid reservatets bildande minska granskogen och för att få effekten att lövskogen utvecklas. Styrelsen har meddelats detta och vi hade även Länsstyrelsen med Per Folkesson som ansvarig för vårt reservat på plats den 19 september för genomgång. Vid mötet deltog Eva Eriksson Olesen från styrelsen, samt Ove Gabrielsson, Inga-Britt Söderström och Gunnar Bolin i egenskap av skogsfogdar samt Per-Olof Johansson.

 

Arbetet kommer att påbörjas inom snar framtid och styrelsen ser positivt på detta. Den information som erhållits bifogas under Information från styrelsen

 

 

Styrelsen informerade i sommarbrevet daterat den 1 augusti om att styrelsen fortsatt med utredningen kring lämpliga typer av och platser för sopkärl efter synpunkter som framfördes från medlemmar på stämman och att vi skulle återkomma i frågan.

Frågan diskuterades på styrelsemötena den 9 juni och den 11 augusti. Vi har fattat beslut att byta ut nuvarande containrar mot plastkärl om 660 liter och att fördela dem på tre platser. Motsvarande kärl kan ses vid de bägge infarterna till Skeppsvik. Nyköpings kommun bekräftar att sådana plastkärl normalt leder till att det slängs mindre av sådant som inte är hushållsavfall dvs att miljöbelastning och mängd minskar och därmed också kostnaderna, mindre skadedjur och annan inverkan.

Vi kommer att göra beställningen inom kort och det tar några veckor innan förändringarna genomförts, vilket beror på att kommunen använder externa entreprenörer. Ansvarig för kontakter med kommunen mm har varit Maria Holmström Mellberg.

Som vi sade på stämman är vi i styrelsen måna om en rak och direkt dialog med medlemmarna. Välkommen att kontakta oss i styrelsen om du har frågor eller kommentarer.

Hälsningar
Styrelsen

 

Analysresultaten från prover tagna i juni och juli har publicerats under fliken Vattenverket.

 

Entreprenören som sköter vattenverket varslar om dubbelt så stor vattenförbrukning som en vanlig sommarvecka. Vi ber alla vara aktsamma om vårt vatten. Det är en bristvara.

 

Styrelsen har publicerat ett sommarbrev på hemsidan under Information från styrelsen. Inloggning krävs. Brevet anslås också på föreningens anslagstavlor. I en bilaga redogör vi för de grävningsarbeten som utförts under försommaren.

 

Styrelsen har uppdaterat medlemsregistret på grund av ägarförändringar och publicerat det under medlemssidorna.

 

Vi önskar alla nya medlemmar varmt välkomna!

 

Hälsningar

Styrelsen

 

 

Medlemmarna i Sjöskogens Samfällighetsförening höll ordinarie årsstämma söndagen den 28 april 2019 klockan 10.00 i Båtklubbens lokal, Nävekvarn.

 

Protokoll från stämman hålls tillgängligt per mejl och på föreningens anslagstavlor samt här på hemsidan genom inloggning. Observera ny årsavgift och sista betalningsdag. Protokoll och ny inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd jämte information om ändrad sista betalningsdag skickas i år per post även till de medlemmar som ej meddelat e-postadress.

 

Felaktig inloggningsuppgift har angetts i protokollet. Det äldre lösenordet ska användas.

 

Traditionsenlig städdag hölls dagen innan med dryga femtiotalet deltagare.

 

Kontaktuppgifter till styrelsen och övriga förtroendevalda finns under fliken Befattningshavare på hemsidan.

 

Styrelsen tackar medlemmarna för aktivt deltagande på stämma och städdag.

 

Styrelsen